.............. اندر حکایت بیانیه هسته ای لوزان

باسمه تعالی

اندر خیانت برخی ایرانیان

خیانت مصدق این بود که فریب آمریکائیها را خورد ..... یعنی فکر می کرد آمریکانیها خیلی آزادیخواه هستند ...... پس از آنها بازی خورد .... آمریکائیها از او به عنوان یک ابزار برای تحت فشار قرار دادن انگلیسیها استفاده کردند تا زمانی که انگلیسیها کوتاه آمدند و حاضر به مشارکت آمریکائیها در نفت ایران شدند ...... بعد آمریکا ئیها در ایران کودتا کردند و مصدق را در حصر خانگی قرار دادند..... یعنی مثل یک دستمال مستعمل او را دور انداختند.... و برای 25 سال ایران را غارت کردند....

خیانت " جنبش سبز " این است که برای پذیرش درخواستهای آمریکائیها شکم خود را پاره کردند تا این اتفاق بیافتد ...... و مخالفین را همسو با اسرائیل معرفی کردند و می کنند ؛ اما خود را آماده کرده بودند که تا پذیرفته شد بگویند ترکمانچای امضاء شد .... که طلیعه آن پیدا است .... یکی از شعرای ضد انقلاب همین لفظ ترکمانچای را بعد از بیانیه بلافاصله در صفحه خود نوشته ....... و یکی از ایرانیان فراری عضو سازمان سیا هم آن را قرارداد ننگین نامیده است....

خیانت برخی از دولتمردان متعاقبا در پستی مستقل خواهد آمد....

/ 0 نظر / 36 بازدید