غرب و حقوق بشر - 3

کاستلز در مورد تبعیض در حقوق زنان می نویسد:

جذب گسترده زنان دراقتصاد اطلاعاتی عامل مهمی است که به اقتصاد امکان داده است تا با هزینه ای بسیار کمتر به گونه ای کارآمد عمل کند. در حالی که دستمزد زنان تحصیلکرده ( بویژه زنان سفید پوست ) در آمریکا افزایش چشمگیری داشته است. آنها هنوز به طور میانگین 66 در صد حقوق کارگران مرد همتراز خود را دریافت می کنندو به این ترتیب سهم کلی دستمزدها در کل تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است... پژوهشهائی که به همت اگبین، ولیختر، راجرز، و لرمن انجام گرفته نشان دهنده ارتباط نزدیک میان ساختار دگرگون شونده خانواده و فقر فزاینده زنان و کودکان آنها است.( عصر اطلاعات، ج3، ص 159)

برای استفاده دکتر محمود احمدی نژاد بر علیه غربیها.

ادامه دارد.....

/ 0 نظر / 21 بازدید