پرسش و پاسخ: 7- نظارت بر رهبری

کند از مکانیزمهای همه مکاتب و نظامها کارآمدتر و بهتر است. اما مکانیزمها:

1- رهبرغیر معصوم جامعه باید از میان کسانی انتخاب شود که خداترس تر و آخرت بین تراز سایرمردم باشند. این خصوصیت او را از ارتکاب اعمال خلاف، آنجائی که دور از چشم مردم و ناظران می باشد، باز می دارد.

2- چنین رهبری باید قبلا آزمایش خود را پس داده باشد و ضمن آنکه از همگنان برترمی باشد در این زمینه حسن شهرت هم داشته باشد.

3- اگرچه فقیه حاکم در نظام سیاسی اسلام در پرتو ولایت مطلقه ( به آن تعریفی که در سؤالات قبل گفته شد ونه هرتعریفی ) اختیارات وسیعی دارد اما پایه گذاران قانون اساسی ما برای محدود کردن قدرت وی اختیارات او را میان مردم، رئیس جمهور وخود رهبری تقسیم نموده اند. درصورتی که رئیس جمهور آمریکا در آنجا هم رهبر است و اختیارات رهبران را دارد و هم رئیس قوه مجریه است وهم معاون وی رئیس مجلس سنا  می باشد.

4- در جمهوری اسلامی ایران مجلس خبرگان رهبری مکانیزم خوبی برای نظارت بر رهبری است. اما مکتب سیاسی اسلام این مکانیزم را کافی نمی داند بلکه به مردم و به ویژه نخبگان مردم دستور می دهد که به صورت گسترده وهمه جانبه بررهبرجامعه نظارت داشته باشند و اگرچه حق واگذاری این تکلیف به دیگران را دارند اما دیگران اگر این تکلیف را خوب انجام ندادند از گردن خود مردم ساقط نمی شود.

/ 0 نظر / 6 بازدید