پرسش و پاسخ : 17- گستره ولایت

سؤال 17- آیا ولایت مقام معظم رهبری فقط بر ایرانیان است یا شامل مسلمانان دیگر کشورها نیز میشود؟

 

ج:

ولایت مقام معظم رهبری درایران بالفعل است وبردیگر مسلمانان بالقوه است. اما ساکنان هر منطقه ای که مایل باشند خود را تحت ولایت امرایشان قراردهند با یک عقد قرار داد طرفینی، نوشته شده یا نا نوشته، ولایت ایشان بر آنها نیز بالفعل خواهد شد. البته ایشان غیر از ایران اکنون ولایت حداقل دو منطقه دیگررا برعهده دارند.

/ 0 نظر / 5 بازدید