پرسش و پاسخ : 8 - تعیین مصداق

سؤال 8- اگر خبرگان در تعیین مصداق ولی فقیه اشتباه کردند، تکلیف چیست؟

ج:

پاسخ این سؤال از سؤال عزل ولی فقیه مشخص می شود که در آنجا گفته شد که اگر معلوم شود رهبرمنتخب از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است به وسیله خبرگان از کار برکنار خواهد شد.

/ 0 نظر / 5 بازدید