لیبرالیسم 6: اصول عقاید لیبرالیسم

لیبرالیسم مانند همه ادیان دارای دو بعد " جهان بینی " و " ایدئو لوژی " است. جهان بینی یعنی " هست ها و نیست ها " و ایدئولوژی یعنی " باید ها و نباید ها ".

اصول جهان بینی لیبرالیسم عبارتند از:

•1- اومانیزم ( انسان گرائی)( در صحنه اجتماع انسان معیار همه چیزاست ).

•2- عقلانیت عرفی( مبنای قانون در قانونگذاری عقل عرفی مردم جامعه است ).

•3- پلورالیزم مذهبی( همه مذاهب به رسمیت شناخته می شوند اما حق دخالت در سیاست را ندارند. بر این اساس می گویند تو شیعه باش اما لیبرال، توسنی باش اما لیبرال، تو هندو باش اما لیبرال )

•4- سکولاریزم سیاسی( یعنی جدائی سیاست از دین متافیزیکی و آسمانی ).

•5- نسبیت اخلاق( هیچ اصول اخلاقی ثابت وجود ندارد. ممکن است چیزی مانند هم جنس گرائی در یک قرن غیر اخلاقی باشد اما در قرن دیگر اخلاقی باشد ).

•6- لذت گرائی ( هر آنچه لذت آور است خوب است وهر آنچه رنج آور است بد است ).

•7- سود گرائی( هر آنچه سود آور است قابلیت خرید و فروش را دارد ).

 

ادامه دارد.........

/ 1 نظر / 477 بازدید
محرم

تنها انسانهای احمقی مثل شما لیبرالیسم را دین می دانند ای بی سواد لیبرالیسم یک نظریه انسان ساخت است این کجا و دین الهی کجا