غرب و حقوق بشر - 2

کاستلز مهمترین مطالب خود در مورد نقض حقوق بشر در آمریکا را در کتابی تحت عنوان :

" The Rise of the Network Society"

به رشته تحریر در آورده است که در ایران با عنوان " عصر اطلاعات " توسط سه نفر ترجمه شده و توسط طرح نو چاپ شده است. مطالبی که از این کتاب نقل می کنم برای رئیس جمهور محترم " دکتر محمود احمدی نژاد " جهت طرح در مجامع مختلف بسیار جالب خواهد بود. البته اگر با تمهیداتی بشود  با کاستلز ارتباط برقرار کرد تا آمارهای به روز در اختیار قرار دهد پاتکی علیه فعالیت های مشابه آمریکا نیز خواهد بود.

*****

کاستلز می گوید:

( در آمریکا ) درصد افرادی که در آمدشان زیر خط فقر است از 1/11 درصد در سال 1973 به 5/14 درصد در سال 1994 افزایش یافت: یعنی بیش از 38 میلیون آمریکائی که دو سوم آنها سفید پوست هستند و بخش عمده آنان در مناطق روستائی زندگی می کنند ، زیر خط فقر هستند.( عصر اطلاعات ، ج٣، ص ١۵۶)

[ البته باید توجه داشت که این 38 میلیون آمریکائی ، در کشوری زندگی می کنند که حداقل 50 کشور مستعمره در سراسر جهان دارد که آنها را چپاول می کند تا خود را آباد نگه دارد. ضمنا توجه داشته باشید که این آمار تا سال 1994 است. در صورتی که کاستلز معتقد است این آمارها تا چند سال بعد بسیار بیشتر خواهد شد]

ادامه دارد.................

/ 0 نظر / 19 بازدید