نکته - 3

 

دین لیبرالیسم با حقنه نسبی بودن اخلاق، بی حیائی را در

 جامعه های مختلف نشر می دهد و به این وسیله با حاکم

 کردن افراد ترسو و وابسته در رأس جامعه به غارت منابع و

 سرمایه های ملت ها می پردازد

/ 0 نظر / 23 بازدید