یک تذکر

تمام مشکلاتی که کاستلز و دیگران در مورد نقض حقوق بشر در جامعه آمریکا به آن اشاره می کنند به خاطر پیروی از " دین لیبرالیزم "است که در جامعه آمریکا ساری و جاری است و فوکویاما استاد دانشگاه هاروارد آمریکا آن را آخرین عقیده ای می داند که بعد از آن باور و عقیده فراگیری نخواهد آمد.

 به زودی در مورد این دین با شما گفتگو خواهم نمود.

/ 0 نظر / 22 بازدید